fredag 6 november 2009

Problem i den nya skollagen

I förslaget till ny skollag kan man läsa i 1 kap:

3 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. (sid 25)

4 § Undervisning vid fristående skolor, förskolor och fritidshem ska vara icke-konfessionell.
Utbildning i övrigt vid en sådan skolenhet eller förskoleenhet får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. (sid 26)

Det är viktigt att notera att lagförslaget gör skillnad på undervisning och utbildning. Utbildning är ett samlande begrepp som inrymmer både undervisning på lektioner och övrig tid som raster etc. I den allmänna skolan talar man bara om utbildning. Skoldagen i sin helhet ska alltså vara icke-konfessionell, i den allmänna skolan.

I den fristående skolan utgör undervisningen en delmängd av utbildningen. Undervisningen på lektionstid ska vara icke-konfessionell, däremot får raster etc ha konfessionella inslag. Som exempel på konfessionella inslag nämner man andakter, bönestunder och konfirmationsläsning. Religiösa symboler i inredningen kommer att vara tillåtna.

Lagförslaget skriver: "Dessutom ska det liksom idag vara möjligt att inom ramen för elevens val eller skolans val /.../erbjuda undervisning i religionskunskap, historia eller samhällskunskap som innebär en fördjupning i kristendom, islam, judendom etc. till exempel i form av bibel- eller koranstudier. Sådan undervisning måste dock ske på ett sådant sätt att undervisningen fortfarande är icke-konfessionell, dvs. de ska vila på en vetenskaplig grund och vara saklig och allsidig (sic!). Detta innebär bl. a. att det i själva undervisningen inte får förekomma några som helst inslag av utövande bekännelsekaraktär." (sid. 251-253)

Det är nu frågetecknen börjar hopa sig på allvar. Räcker det med att skolan är fristående, eller krävs det - som idag - tillstånd för att ha en konfessionell inriktning? Det vore kanske smart om det framgick av lagtexten. Eller - hemska tanke - är alla friskolor, i det nya lagförslaget, fria att på egen hand besluta om konfessionella inslag i utbildningen?

Begreppen "konfessionella inslag" och "icke-konfessionell" ställer också till bekymmer. Det finns ingen entydig definition på dessa begrepp. Orden fick en stor betydelse för skolan 1952 när Svenska folket fick religionsfrihet. Skolans kristendomsundervisning hade hittills haft till uppgift att fostra eleverna i den kristna tron.

Lagen medförde att ämnet tvingades att ändra karaktär till en icke-bekännande undervisning om kristendom. Om vi med ordet "icke-konfessionell" tar avstamp i en dåtida kontext, ser vi hur definitionen har förändrats genom åren. Idag kan ett religiöst inslag, i sig, uppfattas som konfessionellt utan att för den skull vara just "bekännande" i bemärkelsen "utbilda i att tro på Gud".

Just för att det råder sådan begreppsförvirring kring begreppet "icke-konfessionell" finns det all anledning att välja ett bättre och mera entydigt ord. De ändrade relationerna mellan kyrkan och staten bör avspeglas i skollagen. Då är det naturligt att i skollagen använda begreppet "sekulär". "En sekulär skola i ett sekulär stat." Begreppet sekulär skola/sekulär friskola är dessutom en naturlig motsats till begreppet religiös friskola.

Den inledande meningen i 4 § säger att undervisningen i friskolor ska vara icke-konfessionell. Om man vill vara tydlig med att en friskola kan ha en icke-konfessionell utbildning i sin helhet, bör denna skolform antingen få en egen paragraf, alternativt ingå i 3 § tillsammans med den offentliga skolan - just med avseende på den icke-konfessionella inriktningen.

I det nuvarande lagförslaget kan man förledas att tro att böner och andakt är tillåten i alla friskolor, just bara för att de är friskolor. Här behövs ett förtydligande. Det skulle också behövas ett förtydlig- ande om det krävs ett speciellt tillstånd för att bedriva konfessionell utbildning inom en friskola.

Är detta ett förbiseende av författarna till lagförslaget? Idag krävs att man i sin ansökan till Skolinspektionen, uppger om tillstånd ska gälla en konfessionell friskola. Eller kommer alla friskolor i framtiden att ha friheten att välja detta själva?


Förslag till ny skollag

2 kommentarer:

Peter T sa...

Jag kan bara hålla med om att det är orimligt av lagstiftaren att använda begrepp som de inte själva kan tolka.
Religion är per definition konfessionell.
En sekulär utbildning är väl också ateistiskt konfessionell, eller hur?

Camilla Grepe sa...

@Peter T

Nej, en sekulär skola ska inte vara "ateistiskt konfessionell". I en sekulär skola ska frågan om gudarnas eventuella existens vara en icke-fråga.

Tänker du efter så inser du säkert att skolan tar på sig en omöjlig uppgift om den skulle utbilda i den ena eller andra uppfattningen.

Skolan ska helt enkelt inte ge sig in i den diskussionen. Åtminstone inte förrän frågan dyker upp i ett naturligt sammanhang som i filosofin på gymnasiet.