torsdag 22 oktober 2009

Täby kommun. JO-anmälan dnr: 5945-2009

.
Anmälan till Riksdagens ombudsmän / JO

Jag anmäler härmed Täby kommuns barn- och grundskolenämnd.

Täby kommun tillåter att de kommunala skolorna tar med elever på religiösa teaterföreställningar i kyrkan i Täby församling. Jag anhåller om att JO granskar om detta strider emot de grundlägg- ande fri- och rättigheter som beskrivs i Regeringsformen RF 2:2.

Med min redogörelse för övriga omständigheter som grund, anhåller jag om att JO redogör för var gränsen går för när RF 2:2 är tillämplig i de kommunala skolornas samarbete med de fristående trossamfundens så kallade ”Skolkyrkor”.

Bakgrund
Täby kommuns låg- och mellanstadieskolor (F-5) inbjuds årligen till teaterföreställningar med kristet tema i Täby församlings regi.

Citat om teaterföreställningarna:
Täby församlings nysatsningar på teater och musikal anses av många inom Svenska kyrkan vara en föregångare för att finna nya vägar att förmedla tro samt att öppna kyrkan för nya människor och generationer. Arbetet har fått stor respons och får människor att strömma till kyrkan.” Källa: www.superstarmusic.se/maria_lindgren.htm
(Webbsidan är numera bortplockad. Genom att söka på citatet ovan finner man en cachelagrad version)

Citat ur Täby församlingsinstruktion:
Mission. Församlingens missionerande verksamhet sker genom en ständig ideologisk och andlig medvetenhet i allt arbete med Jesu dopbefallning som grund. Praktiskt tar detta sig uttryck i genom församlingens /…/ skolkyrkoarbetet och konfirmandundervisningen.” Källa: Täby församlings församlingsinstruktion på www.tabyforsamling.com

Täby församling inbjuder även till gudstjänster för förskolan. Dessa bevistas av flera tusen förskolebarn årligen. Skolorna erbjuds besök i åk 7 då Skolkyrkan berättar om konfirmationsarbetet. I gymnasieskolorna Tibble och Åva finns en skolpräst som deltar i undervisningen samt rör sig i skolans lokaler. Detta sker bland annat ”för att kunna skapa en personlig relation med elever och lärare”. Källa: Täby församlings hemsida / Barn & Ungdom / Skolkyrkan www.tabyforsamling.com

Motiv

Jag anser att Täby kommuns skolor brister i saklighet och objektivitet i undervisningen när man ensidigt gynnar trossamfundet Svenska kyrkan, genom att låta varje årskull elever (F-5) årligen bevista kyrkans olika teaterföreställningar. Skolan erbjuder inget reellt alternativ till dessa teaterbesök. Teater- besöken står därför i direkt strid med Regeringsformen RF 2:2 § :

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva tillkänna sin åskådning i … religiöst … eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för … annan meningsyttring eller att tillhöra … trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

Täby församlings kyrkoherde Johan Blix är tydlig i sitt besked till mig att föreställningarna i kyrkan har ett kristet innehåll. Det framgår att man inte kan ta del av föreställningens budskap, med mindre än att man bevistar föreställningen. Kyrkoherden själv betonar att föreställningarnas innehåll kan ”variera från gång till gång” och därmed i praktiken inte kan granskas.

Jag vill uppmärksamma på en otillbörlig religiös påverkan i våra kommunala skolor. Detta är allmänt förekommande och har tilltagit under senare år genom etablerandet av Skolkyrkor, skolpräster och skolpastorer. Jag anser att, om trossamfunden vill nå våra barn, skall kontakten ske direkt med oss föräldrar och inte bakom vår rygg med hjälp av kommunernas skolor.

Enstaka studiebesök (i högre årskurser) i andra religioners helgedomar, uppväger inte denna dominans för aktiviteter i Skolkyrkans regi. Gudstjänster, teaterföreställningar och prästers medverkan i undervisningen ger inte heller samma möjlighet till saklig och objektiv kritisk granskning från elevernas sida, som ett studiebesök erbjuder.

Sammanfattning
Barnens integritet kräver att skolan utgör en ideologisk, politisk och religiös frizon. När skolan lämnar över delar av undervisning- en till trossamfunden blir den konfessionell (bekännande). Täby församling bedriver mission på obligatorisk skoltid i Täby kommu- nala skolor. Citaten och källhänvisningarna ovan styrker detta. Ett fundament för den allmänna skolan är att den är ickekonfessionell. Det är en avgörande förutsättning för en obligatorisk skola att föräldrarna kan vara förvissade om att detta efterlevs, eftersom skolobligatoriets legitimitet i annat fall äventyras.

Vi kan i det åberopade fallet se hur två regelverk ställs mot varandra:

Ur Regeringsformen 2:2§:
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva tillkänna sin åskådning i … religiöst … eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för … annan meningsyttring eller att tillhöra … trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

Ur Kyrkoordning för svenska kyrkan / Församlingens uppdrag / Församlingens uppgifter 2:1§:
Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission."

I inledningen till kyrkoordningen kan man också läsa följande:
I kyrkoordningen knyts teologi och juridik samman./…./Vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningens bestämmelser bör de principer gälla som är vedertagna för samhällets rättsordning i övrigt.


Jag önskar veta vilken av dessa bestämmelser som JO anser gäller för den kommunala obligatoriska skolan i Sverige?

Anmälare
Camilla Grepe
Reduttvägen 36
187 68 Täby
Telefon: 08-7324555
E-post: camilla.grepe(at)telia.com

--------------------------------------------------------------------------------
Från: Johan Blix [mailto:johan.blix@svenskakyrkan.se]
Skickat: den 20 oktober 2009 13:52
Till: camilla.grepe@telia.com
Kopia: Maria Lindgren; Gunilla Börjeson
Ämne: SV: Manus

Hej Camilla!

Det finns inga tryckta utskrivna manus till föreställningarna, däremot finns det ett innehåll i teatrarna. Det innehållet är både allmänmänskligt och kristet.Du är själv välkommen till föreställningarna så du kan ta del av innehållet.Föreställningarna situationsanpassas dessutom så att det som sägs kan variera från gång till gång.Föreställningarna är offentliga-vi har aldrig utestängt någon som vill komma.Jag anser inte att Marias anteckningar som hon gör som en del i skapandet av teaterföreställningarna är kyrkliga handlingar som upprättats i församlingen -de är snarare att betrakta som ett levande och föränderligt arbetsmaterial.

Det är inte så att alla texter som skolbarn möter är "allmänna handlingar" i juridisk mening.Kriteriet på en "allmän handling"(kallas ibland för "offentlig handling") är att den upprättats vid eller inkommit till en myndighet. Liknande bestämmelser finns i Svenska kyrkan.Du kan begära att få alla protokoll fån kyrkofullmäktige eller kyrkoråd eller nämnder-även om du inte är medlem i Svenskla kyrkan. Men som sagt arbetsmaterialet som ligger till grund för testerföreställningarna har inte denna karaktär.

Med vänlig hälsning
Johan Blix
kyrkoherde
--------------------------------------------------------------------------------
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunilla Börjeson
Skickat: den 20 oktober 2009 12:04
Till: Johan Blix
Ämne: VB: Manus
--------------------------------------------------------------------------------
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Camilla Grepe [mailto:camilla.grepe@telia.com]
Skickat: den 20 oktober 2009 09:40
Till: Gunilla Börjeson; Täby församling
Ämne: Manus

Hej igen Gunilla!
Vid närmare eftertanke skulle det vara intressant att ta del av samtliga manus som ligger till grund för skolkyrkans teateruppsättningar.
Kan du maila alla dessa till mig så vore jag mycket tacksam.
Jag förutsätter att texterna är offentliga, då de ingår i arrangemang för den allmänna skolan.

Med vänliga hälsningar
Camilla Grepe
--------------------------------------------------------------------------------
Från: Camilla Grepe [mailto:camilla.grepe@telia.com]
Skickat: den 20 oktober 2009 09:22
Till: 'Gunilla Börjeson'; 'tabyforsamling@svenskakyrkan.se'
Ämne: Manus

Hej Gunilla!
Jag är intresserad av att ta del av manus till er teaterpjäs "Kraften".
Om du har möjlighet att maila den vore jag mycket tacksam.

Med vänlig hälsning
Camilla Grepe

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej
Jag håller på dig Camilla. Kämpa på. Tack.
vänligen, Eva-Marie

Camilla Grepe sa...

Tack, tack! Det lovar jag.

Anonym sa...

Hej!
Lägg din energi på att förbättra samhället istället. Det du håller på med verkar nästan bara skapa negativ energi.

I all välmening.

Camilla Grepe sa...

@Anonym
Det skulle aldrig falla mig in, det skulle ju bara göra dig glad.