torsdag 17 oktober 2013

Skolverket svarar mig om min anmälan mot Haninge och Skolinspektionens beslut i ärendet

Jag har fått svar från Skolverket! Så här skriver undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo till mig idag:

"Hej!

Du har skrivit till Anna Ekström och mig med anledning av ett tillsynsbeslut från Skolinspektionen. Anna Ekström har bett mig att ge dig en kommentar.

Först bör det konstateras att Skolinspektionen har ställt sig bakom den vägledning "Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal" som Skolverket har på sin webbplats. Skolverket utgår därför från att Skolinspektionen haft grund för sitt ställningstagande i det aktuella tillsynsärendet. Det är inte Skolverkets uppgift att granska Skolinspektionens olika beslut och vi har heller inte haft tillgång till det utredningsmaterial som Skolinspektionen haft som underlag för sitt beslut. Det är inte möjligt att utifrån innehållet i beslutet bedöma om ställningstagandet är förenligt med Skolverkets vägledning eller inte. Du redovisar i dina kommentarer en del uppgifter om den aktuella skolan och rektorn som inte framkommer i Skolinspektionens beslut. I det fall det är nya uppgifter är det möjligt för Skolinspektionen att öppna upp ärendet på nytt om de finner skäl för detta.

Det finns också anledning för Skolverket att tydliggöra vad vår vägledning innebär i några avseenden.
  • Det finns ingen grund i Skolverkets vägledning för att man inom ramen för undervisningen årligen ska upprepa studiebesök i en kyrka vid advent för en och samma klass. Eleverna behöver inte få en sådan "repetition" för att kunna nå målen. Detta har vi också tydligt uttalat i media. Då handlar det om något annat som inte kan sägas vara en del av undervisningen utan en del av utbildningen i övrigt. Skolverket har dock i sin vägledning tydliggjort att man i undervisningen kan göra studiebesök i t.ex. en kyrka för att komplettera den ordinarie undervisningen utan att detta står i konflikt med skollagens bestämmelser, även om det då naturligtvis förekommer konfessionella inslag, t.ex. i en andakt. Men detta beror helt på hur det genomförs och man måste därför lokalt noga överväga formerna för ett sådant studiebesök inom ramen för undervisningen.
  • Årligen återkommande, traditionsenliga besök i en kyrka, t.ex. en adventssamling, är att betrakta som det du anger som punkt 3. Då är det till skillnad från föregående punkt skolans samling och skolan måste säkerställa att skollagens krav på en icke-konfessionell utbildning i en kommunal skola uppfylls. Då kan man inte ha inslag som t.ex. bön och välsignelse. Om det är detta som skolan gör men uppgett att det är undervisning är det Skolinspektionens sak att överväga att öppna ärendet och vid behov komplettera sin utredning.   
  • Det är enligt Skolverkets uppfattning ingen "lucka i regelverket". Skolverkets vägledning är tydlig i dessa avseenden.   
  • Du anger att punkt 3 ska kunna innebära en gudstjänst. Det framgår av vägledningen att det kan vara en adventssamling som skolan ansvarar för och som under vissa villkor kan förläggas till en kyrka. Däremot kan det i en kommunal skola inte vara en gudstjänst.  
  • Skolverket har således inte öppnat för den tolkning som du gör. Utbildningsministern  har ju också meddelat att han ska se över lagstiftningen i syfte att ändra skollagen  för att möjliggöra denna form av inslag.
Mvh

Claes-Göran Aggebo
Undervisningsråd
Skolverket/Utbildningsavdelningen"

Fortsättning följer...

Tillägg 2013-10-29

 Nej, det gav inget att försöka få ärendet omprövat av Skolinspektionen.
Idag kom beskedet.

Inga kommentarer: