fredag 16 januari 2009

Det ekumeniska programmet för kyrka - skola

Läs och begrunda följande citat:

"Det ekumeniska programmet för kyrka - skola har sin utgångspunkt i den lokala verklighet där kyrkan har naturliga kopplingar till elever, personal och undervisning. Fältet där kyrka och skola möts är en utmaning och en möjlighet till kreativ samverkan.

På många orter finns ett ekumeniskt samarbete i skolarbetet och kyrkornas insats i skolan är omfattande. Programmet startar 2007 och har tidigare bedrivits i projektform av Sveriges Frikyrkosamråd på ekumenisk delegering ifrån SKR.

De övergripande målen för programmet är:

  • Samordna och utveckla kyrkornas kyrka - skola arbete
  • Ansvara för ekumeniska mötesplatser, utbildning och nätverk för kyrkornas skolarbete
  • Bevaka utbildningsområdet samt ansvara för dialog med Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen, Skolverket och Myndigheten för specialpedagogik i skolpolitiska frågor och i frågor som rör relationen kyrka - skola
  • Vara aktiva opinionsbildare i skolfrågor
  • Utveckla dialog och samarbete med företrädare för andra religioner och organisationer med intresse för skola och skolpolitiska frågor, nationellt och internationellt."

Ovanstående text hittar man här.

Jag har mailat till Elaine Lindblom som är samordnare på Sveriges Kristna Råd, SKR, och ställt följande frågor:

  • Hur definierar SKR "naturliga kopplingar till elever, personal och undervisning"
  • Hur definierar SKR "kreativ samverkan"
  • Att som det står "Samordna och utveckla kyrkornas kyrka - skola arbete" låter inte som ett mål i sig, utan som en strategi i syfte att nå ett mål. Vad är det yttersta målet för SKRs skolarbete?

Jag erkänner att jag är nyfiken. Jag har blivit lovad svar i nästa vecka. Så fort jag får svaren kommer jag att redovisa dem här.

Rev. 29 jan -09

Elaine Lindblom svarar så här:

Programmet kyrka - skola i SKR arbetar dels med skolpolitiskt arbete som innebär att följa utvecklingen inom utbildningsområdet och vara en positiv påverkanskraft med fokus på värdegrundsfrågor, elevperspektiv och skolans samverkan med samhället. Detta innebär också att vi vill bidra till dialog och samverkan med andra religionsföreträdare och organisationer som arbetar med skolfrågor nationellt/internationellt.

Programmet arbetar också med att samordna kyrkornas skolarbete genom nätverksarbete, utbildning och mötesplatser. Programmet kyrka - skola är en nationell samordning och arbetar inte direkt i skolorna men ger genom utbildningsmaterial o dyligt råd och riktlinjer till kyrkornas medarbetare som finns i en direkt samverkan med skolan.

Kyrkan och skolan finns i samma närsamhälle ofta med stor geografisk närhet till varandra. Barn och ungdomar som finns i skolan på dagtid kommer till kyrkan i olika verksamheter på eftermiddagar och kvällstid. Kyrkans medarbetare finns med i samråd och samverkanprojekt med andra aktörer i samhället när det gäller barn och ungdomars uppväxtmiljö. Kyrkan finns ofta med i kommunens krisberedskap och även i skolans krisberedskap. Personal i skolan efterfrågar kyrkans medarbetare för lektionsmedverkan i religionskunskap men också i andra ämnen och teman i skolans undervisning. Det finns naturliga kopplingar till elever, personal och undervisning melllan kyrka och skola.

Kyrkans medarbetare finns i skolan under rektorns ansvar och utifrån att kyrkornas skolarbete uppfyller de krav angivna för dem som verkar i skolan enligt gällande läroplan och att samverkan blir till nytta i skolans arbete. Vi eftersträvar tydlighet i samverkan genom samverkansdokument, där ansvarig rektor och ansvarig kyrkoherde/församlingsföreståndare kommer överens om hur samverkan ser ut, i tider, verksamhet och medarbetare. Tydlighet i samverkan och ömsesidigt förtroende för varandras olika roller ger möjlighet för kreativ samverkan.

På varje större ort i landet finns kontakter, möten och samverkansprojekt mellan kyrka och skola. På många orter är detta arbete kontinuerligt och kyrkans resurs efterfrågas allt mer. Vi i programmet kyrka - skola vill därför utveckla detta arbete genom pedagogisk utbildning och nya metoder. Vi vill också utifrån nationell nivå ta ansvar för en dialog med Skolverket och andra skomyndigheter omkring mötet kyrka - skola. Vi samordnar och utvecklar kyrkornas kyrka - skola arbete.

Inga kommentarer: