torsdag 2 maj 2013

Raka besked från biskop Antje om skolavslutningar i kyrkan

Intressant nog har en biskop i Svenska kyrkan, i det här fallet Antje Jackélen, inga som helst problem att förtjänstfullt förtydliga att valet av kyrkolokalen inte handlar om skolornas eventuella utrymmesbrist, om nu någon till äventyrs trodde det. I avvaktan på Wejryds stundande pensionering, har hon sålunda satt ner foten i en fråga av existentiell dignitet för Svenska kyrkan:

"Läroplaner för både grundskola och gymnasium lyfter fram vikten av ”kunskap och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar”. Det framhålls också att eleverna ska ”ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner”. Kort sagt, i en globaliserad värld har vi inte råd att fostra en generation religiösa analfabeter. Detta är också tydligt i FN:s barnkonvention, som starkt betonar alla barns rätt till andlig utveckling.

Frågan är om Skolverket håller med om att just skolavslutningarna ska utformas som kristna, religiösa traditioner?? Kanske är det lugnare att förlägga de lektionstillfällena till klassrummet eller studiebesök under terminerna istället? Kan ju bli lite knepigt med läxförhör och betygssättning, om inte annat.

Vad gäller mina barns rätt till "andlig utveckling", så ger Regeringsformen 2:2 oss rätt att slippa sköta den inom ramen för besök i Svenska kyrkans tempel. Även biskopen borde vara så påläst på kyrkans egna dokument att hon vet att sekulär lag går före kyrkans regelverk när dessa krockar.


Dagen

Kyrkans Tidning

4 kommentarer:

Göran Rydland sa...

Sekulär statlig lagstiftning gäller före kyrkoordningsregler

Skolverkets juridiska vägledning om elevers rätt att skyddas mot otillbörlig religiös påverkan vid obligatoriska besök i Svenska kyrkan vid skolavslutningar och religiösa högtider i Svenska kyrkan vilar på konstitutionell grund med hänvisning till regeringsformen 2 kap. 2 § och Europakonventionen artikel 9.

Skollagen 1 kap. 6 § gäller före kyrkoordningen 2 kap. 1 §.

Svenska kyrkans centralstyrelse förutsåg i en skrivelse till kyrkomötet 1999 att konflikt kunde uppstå mellan en kyrkoordningsregel och den statliga lagstiftningen.

Citat:
/Såväl den lagstiftning som avser trossamfund i allmänhet och Svenska kyrkan särskilt som den lagstiftning som gäller allmänt i samhället har således betydelse för kyrkoordningen och dess tillämpning. Lagstiftningen anger de ramar inom vilka kyrkoordningen verkar. Från ett konstitutionellt betraktelsesätt är kyrkoordningen givetvis underställd lagstiftningen, och vid en eventuell konflikt mellan en kyrkoordningsregel och en regel i den statliga lagstiftningen får kyrkoordningen vika./

Källa:
Kyrkoordningens förhållande till lagstiftningen
Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse till kyrkomötet CsSkr 1999-3

Göran Rydland sa...

Syftet med Svenska kyrkans skolkyrkoverksamhet är rekrytering av konfirmander och framtida kyrkomedlemmar. Elevernas beroende och lojalitet gentemot rektor och lärare gör att de inte har samma förmåga som vuxna med livserfarenhet att vara kritiskt inställda till den ensidiga och otillbörliga religiösa påverkan som skolkyrkoverksamheten utsätter dem för.

Citat:
/Samarbetet mellan kyrka och skola har vuxit i omfattning de senaste åren och nya arbetsformer för detta utvecklas ständigt./

/Inom den s.k. skolkyrkoverksamheten, som ofta sker ekumeniskt, pågår verksamhet som omfattar både medverkan i lektioner och lärarfortbildningar och en närvaro på skolans raster./

/Konfirmandarbetet är liksom skolarbetet i hög grad beroende av personliga relationer. I de församlingar där det finns en god relation till de unga redan i tidig ålder finns det också större förutsättningar att rekrytera konfirmander./

/Utskottet delar motionärernas önskemål och uppmanar därför Kyrkostyrelsen att intensifiera samtalen med Skolverket genom de upparbetade kanaler som redan finns genom Sveriges Kristna Råd./

Källa:
Konfirmandundervisning i skolan
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2005-7

Göran Rydland sa...

Skolavslutning i kyrkan strider mot Europakonventionen

En rektor som inbjuder till skolavslutning eller religiös högtid i en kyrkolokal agerar ombud för trossamfundet Svenska kyrkan och sviker därmed föräldrarnas förtroende för skolan. Föräldrar och elever som befinner sig i en beroendesituation gentemot skolans rektor och lärare kan dra sig för att begära befrielse för sina barn från otillbörliga religiösa moment i utbildningen och undervisningen.

Europakonventionen skyddar föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning, som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Föräldrars rätt enligt Europakonventionen har avgjorts i en principiellt viktig dom vid Europadomstolen, Folgerø m.fl. mot Norge, 2007.

Domskäl:
I den grundskola i Norge där föräldrar tvingades begära befrielse för sina barn från vissa religiösa delar i undervisningen, fanns risk för otillbörliga avslöjanden om föräldrarnas livsåskådning och privatliv för skolmyndigheterna.

Domslut:
Domstolen fann att det hade skett en kränkning av artikel 2 i protokoll nr 1 i Europakonventionen.

Källa:
Nytt från Europadomstolen Nr 7 2007
Sveriges Domstolar

Göran Rydland sa...

Sedan 2000 tillhör trossamfundet Svenska kyrkan inte det allmänna och kyrkans normgivningsmakt över medborgarna har upphört. Kristendom, Islam, Judendom och övriga religiösa föreställningar saknar legitimitet för ett ökande antal medborgare med religionsfri livsåskådning i Sverige.

Den universella och individuella grundläggande fri- och rättigheten för var och en att avstå från religion skyddas av regeringsformen 2 kap. 2 § samt Europakonventionen artikel 9.

Sverige är en sekulär stat, där trossamfundens religiösa normer enbart gäller de egna medlemmarna. Det vore orimligt om medborgare med religionsfria livsåskådningar, eller medlemmar i andra trossamfund, tvingades underordna sig otidsenliga normer eller traditioner i en religion som man överhuvudtaget inte tillhör.

31 december 2012 uppgick Sveriges befolkning till 9 555 893 personer.

3 109 184 personer var inte medlemmar i Svenska kyrkan.

Kalenderåret 2012 begärde 54 483 personer utträde ur Svenska kyrkan.

Sedan 1996 då dopet blev grund för kyrkotillhörighet har 804 474 personer begärt utträde ur Svenska kyrkan.

Källa:
SCB
Svenska kyrkans statistikdatabas